Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Deklaracja dostępności cuslapy.pl

Centrum Usług Społecznych w Łapach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cuslapy.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie obrazy posiadają opis alternatywny.
 • Filmy nie posiadają napisów.
 • Brak dostępności tłumacza migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Zofia Manista.
 • E-mail: m.manista@cuslapy.pl
 • Telefon: 858335018

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach
 • Adres: Centrum Usług Społecznych w Łapach
  ul. Główna 50
  18-100 Łapy
 • E-mail: kontakt@cuslapy.pl
 • Telefon: 857152550

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50, 18-100 Łapy – wejście od ulicy Nowej

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego oraz bocznego od ul. Nowej jest wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Sekretariat znajduję sie po lewej stronie od wejścia bocznego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do Punktu Informacyjnego, gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Główna 50, 18-100 Łapy

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pierwsze wejście od ul. Głównej 50. nie ma możliwości wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drugie wejście od ul. Nowej dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Świetlicy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Dzienny Dom Senior+ w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Leśnikowskiej. Znajduje się tam podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały obiekt. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Dziennym Domu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Dziennym Domu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Klub Integracji Społecznej w Łapach, ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Leśnikowskiej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest podjazd.

W budynku nie ma dostępnej windy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Klubie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.