Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje:
-rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
-opiekunowi faktycznemu dziecka
-osobie uczącej się

 jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie przekracza kwoty  764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (jeżeli uczy się w szkole, ale nie w szkole wyższej), albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku ukończenia szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3.  osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4.  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b)ojciec dziecka jest nieznany,

c)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 1. d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 2. e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
 3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO WYNOSI MIESIĘCZNIE:

 95,00 ZŁ NA DZIECKO W WIEKU DO UKOŃCZENIA 5 ROKU ŻYCIA;

124,00 ZŁ NA DZIECKO W WIEKU POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA DO 18 ROKU   ŻYCIA;

135,00 ZŁ NA DZIECKO W WIEKU POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA