Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Świetlica Socjoterapeutyczna w Łapach “Świat w kolorach”

Świetlica Socjoterapeutyczna mieści się w Łapach przy ulicy Głównej 50, jest placówką wsparcia dziennego prowadzaną w formie specjalistycznej, działającą przy Centrum Usług Społecznych w Łapach.

Placówka  jest czynna od poniedziałku do piątku (w roku szkolnym od 10:00 do 18:00, a w dni wolne od szkoły – wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 8:00 do 16:00).

Cel usługi: 

Cele Świetlicy Socjoterapeutycznej:

  1. Pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska.
  2. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem.
  3. Podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmacnianie mocnych stron dziecka.
  4. Uczenie akceptowania i swobodnego wyrażania uczuć.
  5. Uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka.
  6. Zaproponowanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
  7. Uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej.
  8. Umożliwienie poznania mechanizmów choroby alkoholowej i jej wpływu na życie rodzinne.
  9. Wdrażanie do samodzielności

Forma realizacji:

Świetlica realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci uczęszczających do placówki. 

W Świetlicy  prowadzone są trzy  grupy socjoterapeutyczne. Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w trakcie trwania roku szkolnego z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych.

W zakresie działalności wychowawczej:

-prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw psychologicznych i gier towarzyskich,

-zajęcia twórcze: plastyczne, teatralno-muzyczne,

-zajęcia sportowe,

-zajęcia kulinarno-edukacyjne, 

-wyjścia w teren,

-wycieczki, obozy profilaktyczne

-wyjazdy do kina, teatru,

-realizowane są też w miarę możliwości ważne potrzeby dzieci wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej.

W zakresie działalności profilaktycznej prowadzone są zajęcia przygotowujące dzieci i  młodzież do radzenia sobie z zagrożeniami (jest to realizowane w ramach zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczych).

Kto może skorzystać?

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łapy.

Wychowankowie to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.

Świetlica  dysponuje 50 miejscami.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Przyjęcia do Świetlicy:

-Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica (opiekuna). 

-Nabór do Świetlicy prowadzony jest co roku w miesiącu wrześniu. 

-W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisania dziecka do Świetlicy w dowolnym czasie.