Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

RODO

Informacje dotyczące ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Bonisławski
adres poczty elektronicznej: kontakt@cuslapy.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Formularz kontaktowy
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zadania pytania przez formularz kontaktowy.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu prowadzenia postępowań oraz wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku węglowego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia postępowań oraz wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku węglowego, co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze oraz stanowi realizacje interesu publicznego wynikającego z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w związku z art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. i art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO;. Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku węglowego.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach projektu Czyste Powietrze

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wymaganych do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach projektu “Czyste Powietrze”.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielenia świadczeń z pomocy społecznej

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielenia świadczeń z pomocy społecznej – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także “RODO”)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowany przez Dyrektora z siedziba przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy tel. 85 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust.1 lit. a)RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@cuslapy.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lubudzielania świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. bRODO;

b) rachunkowości, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna Administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) sprostowania danych;

b) usunięcia danych;

c) ograniczenia przetwarzania danych;

7. Gdy uzna Pani/Panu, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielenia świadczeń z pomocy społecznej

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zgodnie z  ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z  ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z  ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z  ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego zgodnie z  ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku z realizacją programu „Dobry Start”

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłaty na podstawie obowiązku z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start”.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do Karty Dużej Rodziny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawie Karty Dużej Rodziny zgodnie z  ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail:kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia rodzicielskiego zgodnie z  ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego zgodnie z  ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia Za Życiem

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail:kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
b) rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;
b) do sprostowania danych;
c) do usunięcia danych;
d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. w celu ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
  2. rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. do sprostowania danych;
  3. do usunięcia danych;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentów oraz ich pracowników, współpracowników i reprezentantów

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentów oraz ich pracowników, współpracowników i reprezentantów– zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej podadresem: kontakt@cuslapy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
 9. sprostowania danych;
 10. usunięcia danych;
 11. ograniczenia przetwarzania danych;
 12. przenoszenia danych;
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 14. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów udostępniane przez kontrahenta w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Udostępnione dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, stanowisko.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych celem korespondencji