Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Decyzja o przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zostanie wydana na podstawie następujących dokumentów:

1.     Wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; wniosek powinien zawierać dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

2.  Oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnego;

3.   Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć również:

1.     Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
  • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

2.     Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;

3.     Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

4.     Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

5.     Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uprawniona je posiada

6.    Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

7.     Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

8.     Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

9.  Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

10.  W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu).

Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia CUS w Łapach. Dodatkowe dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku mogą być składane w formie kopii. Kopię dokumentów uwierzytelnia pracownik CUS, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.