Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Program Opieka 75+

Centrum Usług Społecznych w Łapach realizuje w roku 2023 Program “Opieka 75+”.

 • Cel programu:
 • Zapewnienie osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia i wieku w ramach usług opiekuńczych.
 • Adresaci programu:
 • Mieszkańcy Gminy Łapy w wieku 75 lat i więcej, osoby samotne, osoby samotnie gospodarujące oraz osoby pozostające w rodzinie.
 • Czas realizacji:               
 • Styczeń 2023r. – Grudzień 2023r.

 

 • W ramach programu “Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby, które:
 • po raz pierwszy skorzystają z Programu „Opieka 75+”,
 • osoby, które korzystały już z programu w 2022r. i będą go kontynuowały w 2023r.
 • osoby, które potrzebują zwiększenia liczby godzin ww. usług.

 

 • Jak skorzystać ze wsparcia:
 • złóż wniosek o usługi opiekuńcze do Centrum Usług Społecznych w Łapach;
 • pracownik socjalny umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania;
 • kryterium dochodowe dla osoby samotnej – 776 zł
 • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 600 zł
 • W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego naliczona zostanie częściowa odpłatność za świadczone usługi.

 

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy mogą zgłaszać się do CUS w Łapach osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. (85) 715-25-50 w godzinach pracy Centrum tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

BANNER opieka75+ dofinansowano ze środków budżetu państwa 2023

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie (przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych) bądź poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.