Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Korpus Wsparcia Seniora

Cel usługi i formy realizacji

1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Łapy, wpisujących się we wskazane
w programie obszary.

Opis usługi wparcia:

– Wsparcie społeczne:

Uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi ( np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.)

– Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

 • Wsparcie /pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty
 • Pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia
 • Pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych

– Wparcie psychologiczne

 • Informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów
 • W przypadku zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych- osoba udzielająca wparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego  wsparcia w szczególności za zgodą seniora powiadamia Centrum Usług Społecznych. 

– Wsparcie w czynnościach dnia codziennego

 • Pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzaniu psa itp.
 • Pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza
 • Pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych np. z Caritas
 • Dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej ( koszt zakupionych produktów pokrywa senior).
 • Zakup i dostarczanie ciepłych posiłków ( koszt zakupu posiłku pokrywa senior)
 • Pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy realizacji recept.
 • Pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „ opieki na odległość”.

Jest to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienie właściwych służb i udzielenie możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej. 

Kto może skorzystać?

Program jest skierowany do seniorów zamieszkujących gminę Łapy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu,
 a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej tj. Centrum Usług Społecznych w Łapach.

Pracownik CUS kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Klubu Wolontariusza działającego przy Centrum Usług Społecznych w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54, tel. 85 869 90 00

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Program Korpus Wsparcia Seniorów jest  realizowany w gminie Łapy od  25 marca do 31 grudnia 2022 r. 

Program finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kwota na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wynosi 98 641,00 zł.

Pliki do pobrania: