Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach

Kliknij tutaj i zobacz co robimy …

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach  jest placówką dziennego pobytu osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami. 

Podstawowym celem placówki jest poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, podtrzymywanie umiejętności samodzielnego życia, podnoszenie poziomu zaradności życiowej, sprawności psycho-fizycznej, rozwój kulturalny i osobowościowy.

Dom zapewnia swoim uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności. Prowadzone są zajęcia: plastyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, stolarskie, krawieckie, kulinarne, rewalidacyjne, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa oraz treningi: samoobsługi i zaradności życiowej, higieniczny, prowadzenia rozmowy i spędzania czasu wolnego. Domownicy korzystają również z indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej.

Placówka jest usytuowana w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć, pozbawiona barier architektonicznych i wyposażona w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością tj. windę, poręcze, alarmy w toaletach. Budynek  jest  wielokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 560 m2 posiada: 

  • salę ogólna pełniąca funkcję świetlicy                                                            
  • 6 wielofunkcyjnych pomieszczeń do prowadzenia terapii zajęciowej i rehabilitacji 
  • pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 
  • pokój do poradnictwa socjalnego, pedagogicznego, pełniącego również funkcję pokoju wyciszeń  
  • salę doświadczania świata        
  • pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami AGD i sprzętem gospodarczym, pełniącym funkcję pracowni kulinarnej                    
  • jadalnię mogącą ponadto pełnić funkcję klubu i sali aktywizacji                                                                   
  • 2 szatnie
  • 5 toalet w tym 3 przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w poręcze i alarmy oraz natryski.

Ośrodek wyposażony jest w niezbędne sprzęty odpowiednie do realizacji wszystkich zadań  wspierająco- aktywizujących.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do kontaktu 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach 

ul. Główna 50 (wjazd od ul. Nowej),

tel. 85 650 10 24,

e-mail kierownik@sdslapy.pl, sekretariat@sdslapy.pl,

https://sdslapy.pl/