Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Usługa indywidualnego transportu door-to-door

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Cel usługi: 

Celem przejazdu / transportu jest aktywizacja społeczno-zawodowa wspierana przez usługi aktywnej integracji, których celem jest: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna), lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa), lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Forma realizacji: 

Usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, realizowana jest specjalistycznym 9 – osobowym pojazdem marki MAN/V-Van, rok produkcji 2021. Pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim, wyposażony w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2, fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu. Wyposażony jest w atestowaną windę załadowczą o udźwigu min. 300 kg, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego, drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem. Usługa obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa ta obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta, w tym samym czasie – o ile pozwolą na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Podczas przewozu możliwa jest obecność opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Osoba niewidoma może skorzystać z przejazdu wspólnie z psem – przewodnikiem. Szczegóły dostępne są w Regulaminie usług „door to door”, na stronie internetowej cuslapy.pl.

Kto może skorzystać?

 Bezpłatna usługa transportowa door-to-door kierowana jest do mieszkańców Gminy Łapy,  którzy:

  • ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące i itp.)
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • lub nie posiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby mające trudności w poruszaniu się) oraz ze względu na wiek i stan zdrowia.

Usługi door-to-door kierowane są w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść/powrócić na rynek pracy

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Wszyscy mieszkańcy, potrzebujący stałego lub okresowego wsparcia w zakresie mobilności podczas wyjazdów w celach związanych z szeroko pojętą rehabilitacją zawodową i społeczną będą mogły zamówić usługę:

Poprzez aplikację internetową przewoz.cuslapy.pl,

pod numerem tel. 786-044-041, 85-715-25-50

osobiście w Centrum Usług Społecznych w Łapach

18-100 Łapy, ul. Główna 50

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi

Usługa realizowana jest przede wszystkim na terenie Gminy Łapy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację usługi poza granicami Gminy Łapy. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach lub inna osoba upoważniona przez dyrektora. 

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy” realizowany w ramach umowy o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Okres realizacji: 27.05.2021-30.11.2022

Okres trwałości: 01.12.2022-01.08.2025

Do pobrania: 

Regulamin Door-to-Door

Dokumenty Door-to-Door

Projekt realizowany w ramach Umowy o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej min. 140 osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (powyżej 18 r.ż.) poprzez zapewnienie przez Gminę Łapy usług indywidualnego transportu door-to-door mieszkańcom Gminy Łapy do 30 listopada 2022r.

Planowane efekty (wskaźniki projektu):

  • liczba jednostek samorządu terytorialnego, które oferują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności po zakończeniu udziału w projekcie – 1
  • liczba jednostek samorządu terytorialnego, które oferują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności dzięki wsparciu EFS – 1
  • liczba użytkowników / użytkowniczek usług door-to-door, objęta wsparciem w projekcie grantowym (ogółem), w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty – 140 osób, w tym 70 osób potrzebujących pomocy/asysty
  • liczba użytkowników / użytkowniczek usług door-to-door poruszających się na wózku inwalidzkim – 10 osób

Wartość projektu: 703 038,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich (84,28%):  592 520,64 zł

Wszyscy mieszkańcy, potrzebujący stałego lub okresowego wsparcia w zakresie mobilności podczas wyjazdów w celach związanych z szeroko pojętą aktywizacją społeczną i zawodową mogą zamówić usługę:

  • poprzez aplikację internetową przewoz.cuslapy.pl
  • pod numerem tel. 786-044-041, 85-715-25-50
  • osobiście w Centrum Usług Społecznych w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50