Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Zasoby mieszkaniowe gminy Łapy

Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej będących własnością gminy (mieszkania komunalne). Gmina na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali będących przedmiotem najmu socjalnego i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

Podstawowym warunkiem uzasadniającym oddanie w najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Łapy jest kryterium dochodowe: w gospodarstwie domowym jednoosobowym 150% najniższej emerytury na dzień składania wniosku lub badania dochodu; w gospodarstwie wieloosobowym 100% najniższej emerytury na dzień składania wniosku lub badania dochodu. Warunkiem uzasadniającym oddanie w najem socjalnym jest kryterium dochodowe: w gospodarstwie jednoosobowym 100% najniższej emerytury na dzień składania wniosku lub badania dochodu; w gospodarstwie wieloosobowym 80% najniższej emerytury na dzień składania wniosku lub badania dochodu.

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa:

  • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu/najmu socjalnego,
  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji,
  • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
  • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (na żądanie).

Podstawa prawna :

Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.725 t.j. z dn.2023.04.18)

Uchwałą nr XXXVII/299/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 2021 r w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łapy