Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Czyste powietrze – wydanie zaświadczenia

Centrum Usług Społecznych w Łapach informuje mieszkańców gminy Łapy, iż realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 i 1378), zwanej dalej „POŚ”, a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615) zwanej dalej „UoŚR”. Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia:
1. stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f UoŚR;
2. przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, 25 ust. 3 i art. 29 UoŚR stosuje się odpowiednio.
W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:
1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR .
3. Gospodarstwo domowe tworzą:
ï osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe
jednoosobowe), albo
ï osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów
osiągniętych w:
ï przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
ï ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania
zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
ï rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
ï gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
6. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.
7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
ï imię i nazwisko;
ï numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
ï adres miejsca zamieszkania;
ï adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je
posiada.
8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego
wieloosobowego.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2020 poz. 1219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2020 poz. 111

Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty oraz osobiście w siedzibie CUS w Łapach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Podstawa prawna: art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

Do pobrania: