Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Program osłonowy na leki

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Łapy.

Komu przysługuje

Dofinansowanie do wydatków poniesionych na leki przysługuje osobom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Łapy będących osobami przewlekle chorymi lub z ustaloną niepełnosprawnością, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza.

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki przysługuje, jeżeli:

  • Miesięczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyły kwotę 30 zł.
  • Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1552,00 zł. lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1200,00 zł.

Jak się ubiegać 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
  2. 2. w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym – zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę,
  3. 3. w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. 4. oryginał faktury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wystawionej przez aptekę, obejmującej leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty,
  5. 5. kserokopię recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione na fakturze lub adnotację apteki potwierdzającej jej wystawienie.

Od czego zależy wysokość dofinansowania

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) jest przyznawana w wysokości wydatków poniesionych na ten cel przez osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:

  • 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 1 osoby uprawnionej (tj. 180,00 zł),
  • 40% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 2 osób uprawnionych (tj. 240,00 zł),
  • 60% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 3 i większej liczby osób uprawnionych (tj. 360,00zł).