Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. Niepełnosprawnemu dziecku;
  2. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  4. Osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie bez względu na dochód.

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do tego zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W pozostałych przypadkach prawo do zasiłku  pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z dokumentami.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

  1. Osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  2. Osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego;
  3. Członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.

Pliki do pobrania: