Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Klub Integracji Społecznej “Sukces w działaniu”

Kliknij tutaj i zobacz jak działamy..

Cel usługi:

Celem wsparcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w ramach działań w Klubie Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU”.

Forma realizacji:

W ramach projektu proponujemy następujące formy wsparcia:

  • KURSY I SZKOLENIA dopasowane do predyspozycji zawodowych uczestników projektu i lokalnego rynku pracy, w tym STYPENDIA SZKOLENIOWE (120% zasiłku dla bezrobotnych),
  • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE (120% zasiłku dla bezrobotnych),
  • indywidualne wsparcie pracownika socjalnego, tutora i konsultanta ds. zatrudnienia,
  • uczestnictwo w grupie samopomocowej,
  • poradnictwo specjalistyczne zgodne z potrzebami uczestników,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • pomoc w organizacji opieki nad dziećmi,
  • badania w zakresie medycyny pracy,
  • ubezpieczenie zdrowotne i NNW.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Kto może skorzystać?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

– w wieku aktywności zawodowej,

– korzystające z pomocy społecznej, w tym z paczek żywnościowych w ramach POPŻ,

– bezrobotne, niepełnosprawne, itp.

– w innej trudnej sytuacji życiowej.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych w Łapach i złożyć wniosek o skierowanie do Klubu Integracji Społecznej.

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Gmina Łapy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „SUKCES W DZIAŁANIU”  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 7/2019 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Oś priorytetowa: IX Rozwój lokalny, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Nr naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19.

Wartość projektu: 3.405.822,75 zł, w tym dofinansowanie 3.233.182,75 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2020r. do końca czerwca 2023r.