Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Program “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gmina Łapy / Centrum Usług Społecznych w Łapach  jest realizatorem programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – (załącznik nr 7 do Programu);
 2. Oświadczenie uczestnika programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 3. Karta zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – (załącznik nr 8 do Programu);
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – (załącznik nr 12 do Programu);
 5. Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopia.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

 

Ważne! W przypadku samodzielnego wyboru asystenta dla dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia od asystenta świadczącego usługi dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności (dostarczenie przed rozpoczęciem wsparcia przez asystenta)
 • Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

 

Kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w siedzibie

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH,

 1. Główna 50,

18 – 100 Łapy,

Osoba do kontaktu – Emilia Porowska, tel. 858335025 lub 857152550 wew. 215

Zgłoszenia niekompletne nie będą uwzględniane.

 

Zakwalifikowanie do Programu odbywa się z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu, Regulaminu i przyznanymi środkami finansowymi.

 

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl