Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym

Cel usługi:

Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego ma na celu wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Utworzenie Centrum jest odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Łap ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dla których usługi opiekuńcze, wsparcie w ŚDS czy DD Senior+ jest niewystarczające, takich osób z roku na rok coraz więcej przybywa.

Forma realizacji:

W Centrum oferowane jest różnorodne wsparcie, w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

W Centrum będą świadczone również usługi opieki wytchnieniowej. Program opieki wytchnieniowej kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Kto może skorzystać?

Z usług Centrum opiekuńczo-mieszkalnego nieodpłatnie korzystają dorosłe osoby z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie mają zapewnione usługi zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. W COM jest 18 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 6 dla osób korzystających z usług pobytu dziennego i 12 dla osób korzystających z usług wsparcia całodobowego.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Świadczenie usług w ramach Centrum jest przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu. Gmina  informuje wnioskodawcę o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług świadczonych w Centrum. Uczestnikom Programu mogą być przyznane usługi pobytu dziennego i zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia. Pobyt dzienny trwa do 8h 5 dni w tygodniu, jednak jeśli zaistnieje potrzeba wśród uczestników pobyt zostanie wydłużony o dni weekendowe. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie umieszczenia w Centrum poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.