Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach funkcjonująca przy Centrum Usług Społecznych w Łapach.

Do zadań Komisji należy w szczególności:
– Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025,
– Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie określonym w art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
– Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
– Motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,
– Przeprowadzanie rozmów i prowadzenie korespondencji z członkami rodzin, osobami bądź instytucjami, które złożyły wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej osoby, wobec której toczy się postępowanie,
– Udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiazywaniu problemów alkoholowych,
– Kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego ( wyłącznie w przypadku, gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki wynikające z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dające podstawę do złożenia wniosku do Sądu oraz gdy zostały wyczerpane przez GKRPA wszystkie inne możliwości prawne i organizacyjne w prowadzonej sprawie),
– Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w grupach diagnostyczno – pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy
– Realizacja działań w ramach procedury „ Niebieskiej Karty”,
– Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy informacyjnej i wsparcia psychicznego,
– Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych uzależnieniem,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach działa na podstawie:
– Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U.2023.0.2151 t.j.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach znajduję się w Centrum Usług Społecznych ul. Główna 50, 18-100 Łapy w budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej pokój nr 7. Tel: 858335022 lub tel: 85 7152550 wew. 213