Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Przeciwdziałanie przemocy

Cel usługi: Podstawowym założeniem procedury Niebieskiej Karty jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie lub osobom, które doświadczają stosowania przemocy w rodzinie. 

Forma realizacji: Procedura „Niebieskiej Karty” to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Kto może skorzystać? 

Z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ grupy roboczej, może skorzystać osoba lub osoby, które doświadczają stosowania przemocy w rodzinie, ale też osoby będące świadkami stosowania przemocy. 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

– Policji,

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. pracownik socjalny),

– komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

– oświaty (np. nauczyciel, pedagog lub psycholog szkolny, dyrektor),

– ochrony zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenia, który może mieć inny ogląd sytuacji.

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D. 

Skorzystaj z POMOCY