Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Mieszkania chronione

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą osoby w nim przebywające w codziennym funkcjonowaniu pod opieką specjalistów. W zależności od celu udzielenia wsparcia prowadzone są jako mieszkania chronione wspierane lub mieszkania chronione treningowe.

Celem funkcjonowania mieszkań chronionych jest stworzenie osobom w mim przebywającym warunków do godnego, możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia zgodnie z indywidualnymi wyborami, w szacunku do odrębności, w poszanowaniu pełnej integracji ze społeczeństwem przy wsparciu specjalistów. 

Do mieszkań chronionych mogą być kierowane osoby pełnoletnie, pełnoletnie z dziećmi, jeśli są pod opieką osoby kierowanej, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Osoby te nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Wsparcie w mieszkaniu chronionym mogą uzyskać w szczególności osoby: z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich.

Mieszkania chronione wspierane przeznaczone są osobom z niepełnosprawnościami w szczególności z niepełnosprawnościami fizycznymi lub z zaburzeniami psychicznymi, osobom w podeszłym wieku lub przewlekle chorym.

Mieszkania chronione treningowe przeznaczone są osobom, którzy potrzebują wsparcia w celu usamodzielnienia się, pomoc ta kierowana jest w szczególności do osób opuszczających pieczę zastępczą, placówki socjalne i socjalizujące.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do uzyskania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym składa wniosek. Do wniosku dołączyć należy: dokumenty potwierdzające rodzaj choroby, dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu), dokumenty potwierdzające dochód, dokumenty świadczące o trudnej sytuacji życiowo-bytowej.

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Podjęcie decyzji o skierowaniu danej osoby do mieszkania chronionego poprzedzone jest wywiadem środowiskowym i uzgodnieniami pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą wnioskującą. Uzgodnienia dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania.

Szczegółowe zasady, organizację, prawa i obowiązki określa Regulamin organizacyjny mieszkań chronionych.  

Gmina Łapy prowadzi 3 mieszkania chronione, w tym 2 mieszkania wspierane i 1 mieszkanie treningowe.