Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Asystent rodziny

Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące kwestii opiekuńczo- wychowawczych. Asystent rodziny jest przyjacielem, doradcą, pomaga wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z codziennością, motywuje do podejmowania działań, wspiera w realizacji wyznaczonych celów. Asysta rodzinna opiera się na zasadzie pomocniczości, partnerstwie i współpracy.

Czym się zajmuje?

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 pkt.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc rodzicom jest osiągana dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest:

  • wspieranie rodziny wychowującej dzieci, w szczególności przeżywającej
    trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. 

Pracujemy z:

  • rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, nawet w sytuacji umieszczenia dzieci poza rodziną; 
  • małoletnimi rodzicami opuszczającymi młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy
    i wychowującymi dziecko; 
  • koordynujemy wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z ustawy „Za życiem”. 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Kontaktuje się z rodziną nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.