Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

09/07/2024

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach ogłasza nabór na stanowisko pracy –

  pracownika socjalnego – 1 et.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

– posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogia, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

– ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt powyżej

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • znajomość przepisów kodeku postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 • mile widziana znajomość programu POMOST,
 • samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
 • Praca socjalna prowadzona:

– z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

– ze społecznością lokalną, w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności, z wykorzystaniem właściwych tej działalności metod i technik;

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej;
 • Dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 • Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z odebraniem dziecka z rodziny, współpraca z Policją i służbą zdrowia, innymi służbami w tym zakresie;
 • Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
 • Pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań gminy albo innych jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności ustalenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, lub innych;
 • Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 • Wskazanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie;
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej, umieszczanie w nich skierowanych osób oraz ustalanie opłaty mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej;
 • Organizowanie pomocy rzeczowej, finansowej i usługowej, pomocowej nad osobami samotnymi, w tym starszymi i niepełnosprawnymi oraz rodzinami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych;
 • Szczegółowe analizowanie środowisk pod kątem umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, Ośrodkach Opiekuńczo – Leczniczych, Noclegowni dla bezdomnych czy innych placówkach, kompletowanie dokumentów, kontakt z rodzinami podopiecznych;
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, oraz ich aktualizacji u osób ubiegających się o przyznanie pomocy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa;
 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej;
 • Udzielanie pomocy rzeczowej potrzebującym, pozyskiwanie oraz jej rozdział;
 • Wprowadzanie i realizacja kontraktów socjalnych oraz programów wychodzenia z bezdomności na rzecz podopiecznych z rejonu działania;
 • Prowadzenie dokumentacji – teczek rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
 • Współdziałanie z innymi pracownikami poszczególnych działów CUS w Łapach w celu sprawnego realizowania działań na rzecz podopiecznych m.in. opiekunkami domowymi, pracownikami świadczeń rodzinnych;
 • Kontakt z Urzędem Miejskim oraz innymi instytucjami w celu pozyskiwania niezbędnych dokumentów w podejmowanych sprawach;
 • Udział w opracowywaniu corocznego dokumentu – oceny zasobów pomocy społecznej;
 • Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
 • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach),
 • Wykonywanie innych działań mających na celu należyte wykonanie powierzonych zadań w zakresie przedstawionych obowiązków i czynności

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV) podpisany odręcznie,

2) list motywacyjny podpisany odręcznie,

3)  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje  i staż pracy,

4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy za danym stanowisku

7) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

8) podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

10)  podpisana odręcznie klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z wymaganiami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(do pobrania)

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 • Termin składania dokumentów : do 26 lipca 2024 do godziny 12.00
 • Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21 lub przesłać pocztą na adres Centrum Usług Społecznych w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” . Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływy do CUS w Łapach.
 • Oferty , które wpłyną do CUS po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Załączone dokumenty:

Ogłoszenie o naborze na pracownika socjalnego.

Oświadczenie.

Kwestionariusz osobowy.

Obowiązek informacyjny kandydata do pracy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.