Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Zasoby mieszkaniowe Gminy Łapy

ZASÓB MIESZKANIOWY
Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Zadanie te realizowane są przez Centrum Usług Społecznych w Łapach.
Realizacja zadania odbywa się na zasadach i przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022. t.j. z dn. 2022.01.25). W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o niskich dochodach wynajmuje się lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy.

Zasady wynajmowania mieszkań komunalnych
Umowy najmu są zawierane z osobami spełniającymi warunki zawarte w Uchwale NR XXXVII/299/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy.
Oddanie w najem lub podnajem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
• 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Oddanie w najem socjalny lokalu , może nastąpić na rzecz osób, którzy nie posiadają tytułu prawnego do lokalu oraz średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
• 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Osoby ubiegające się o mieszkanie z zasobów mieszkaniowych gminy Łapy powinny złożyć wniosek i wymagane dokumenty.

Zarzadzanie Zasobami Mieszkaniowymi
W zakresie zadań w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi w szczególności należy:
• ewidencjonowanie budynków i lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy oraz związanych z nimi urządzeń infrastruktury technicznej,
• sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją i utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej,
• przygotowywanie planów remontów, w tym ich rozliczanie i udzielanie ulg z tego tytułu,
• przyjmowanie protokołem zdawczo-odbiorczym zwalnianych przez użytkowników lokali mieszkalnych, dozorowanie ich, zabezpieczanie przed zniszczeniem (przechowywanie kluczy, udostępnianie do obejrzenia osobom uprawnionym),
• prowadzenie ewidencji lokali przeznaczonych do zamiany i realizowanie zamiany lokali mieszkalnych,
• rozlicznie czynszów będących w zasobie mieszkaniowym gminy,
• rozliczanie wody bieżącej, ciepłej i ogrzewania w lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego,
• prowadzenie windykacji należności czynszowych i innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych,
• przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Do pobrania:

Wniosek o wynajęcie