Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

03/01/2024

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach

 ogłasza nabór na stanowisko Informatyka

w Centrum Usług Społecznych w Łapach

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym oraz 3 letni staż pracy, mile widziane wyższe lub w trakcie studiów informatycznych lub pokrewnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi: LINUX, Microsoft Windows 10, Windows Server 2016 pracującymi w środowisku domenowym i lokalnym,
 • Administrowanie systemami bazodanowymi MSQL,
 • Umiejętność budowy i administracji sieci LAN,
 • Wiedza w zakresie obsługi urządzeń sieciowych,
 • Znajomość przepisów i zagadnień z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • Biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,
 • Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, punktualność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 

 • Przygotowywanie programów komputeryzacji Centrum i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Centrum,
 • Prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Centrum oprogramowania komputerowego,
 • Analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Centrum i rozliczanie ich realizacji,
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,
 • Archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
 • Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Centrum i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,
 • Zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,
 • Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych oraz zarządzanie nimi.
 • Instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego,
 • Administrowanie siecią komputerową na terenie Centrum,
 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum i innych stron internetowych Centrum wskazanych przez przełożonego,
 • Opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych,
 • Prowadzenie instruktażu pracowników Centrum w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony bezpieczeństwa danych,
 • Obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w Centrum oraz obsługa monitoringu,
 • Wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego,
 • Planowanie i analiza zapotrzebowania na infrastrukturę informatyczną dla użytkownika końcowego,
 • Wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,
 • Nadzór nad serwerownią,
 • Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego,

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://9660591331.bip.gov.pl   w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacyjnych (dostępny na   stronie https://9660591331.bip.gov.pl   w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),

 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych, (dostępny na stronie https://9660591331.bip.gov.pl   w zakładce „ ogłoszenia o pracę”)
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Informatyka ,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz.530 ze zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21 lub przesłać na adres Centrum Usług Społecznych, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – Informatyk w   Centrum Usług Społecznych ” do dnia 15.01.2024 r.  do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do CUS w Łapach).

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 • rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.
 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy( 8 godz. dziennie, 40 godz. tyg., )
 • miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50,
 • wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • oferty, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.
 • oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,
 • dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 • dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,
 • dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,
 • konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: – I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, – II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej na   cuslapy.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  dostępny na   stronie https://9660591331.bip.gov.pl  w zakładce „ogłoszenia o pracę” oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Łapach

 

Łapy, dn. 03.01.2024 r.