Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

17/01/2023

Ogłoszenie o naborze

 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –

  Kierownik Działu Organizacyjnego

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5 letni staż pracy
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.
 • znajomość przepisów : prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziany staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • znajomość obsługi programów komputerowych ( pakietu Office) i korzystania z poczty elektronicznej,
 • zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań, umiejętności zarządzania personelem,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
 • predyspozycje osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, terminowość, odporność na stres, sumienność, systematyczność, konsekwentność,
 • doświadczenie w pracy z zespołem, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
 • kierowanie całością prac wchodzących w zakres zdań Działu Organizacyjnego.
 • koordynowanie i wspieranie procesu obiegu informacji wewnątrz instytucji,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów,
 • nadzór nad sprawami organizacyjnymi, administracyjno – gospodarczymi, zaopatrzeniem,
 • nadzór nad prawidłową obsługą informatyczną, promocją Centrum Usług Społecznych, realizacją strategii, programów,
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedury  zamówień publicznych,
 • nadzór nad Mieszkaniowymi Zasobami Gminy Łapy
 • nadzór nad prawidłową gospodarką przedzielonymi środkami finansowymi w zakresie celowości, rzetelności i efektywności ich wydatkowania oraz nie przekraczania wyznaczonego limitu finansowego,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Centrum Usług Społecznych
 • udzielanie podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu umożliwienia im prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań
 • planowanie planu rzeczowo- finansowego działalności CUS i bieżących zakupów
 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych,
 • organizacja i nadzór nad pracami porządkowymi w budynkach CUS, zakup środków czystości,
 • nadzór nad powierzonym majątkiem i prowadzenie jego ewidencji
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników porządku pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych a także przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 • nadzór nad merytorycznym i terminowym przygotowywaniem dokumentów, planowania i sprawozdawczości.
 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny własnoręcznie podpisany

3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na  https://9660591331.bip.gov.pl/ w zakładce „ogłoszenia o pracę”),

7) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (dostępny na https://9660591331.bip.gov.pl/w zakładce „ogłoszenia o pracę”),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku kierownika działu organizacyjnego,

11) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

12)  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz.530 ze zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21 lub przesłać na adres Centrum Usług Społecznych w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wolne stanowisko pracy – Kierownik Działu Organizacyjnego ” do dnia 30.01.2023 r.  do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do CUS w Łapach).

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń elektronicznych
 • Umowa o pracę na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530); oraz przepisów Kodeku Pracy;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50,
 • Czas pracy – 8 godzin dziennie – od 7.30 do 15.30
 • Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: – I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, – II etap –  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.cuslapy.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępny na stronie  https://9660591331.bip.gov.pl w zakładce „ogłoszenia o pracę” oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Łapach

 

Łapy, dn. 17.01.2023 r.

 

 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na kierownika działu organizacyjnego

Obowiązek informacyjny kandydaci do pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE

Kwestionariusz osobowy

Wyniki naboru na kierownika działu organizacyjnego