Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

06/02/2024

Gmina Łapy / Centrum Usług Społecznych w Łapach w terminie od 10.03.2023r. do 15.12.2023r realizowała program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2023 polegający na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Gmina Łapy otrzymała 62 144,08 (100% dofinansowania).

Główny cel Programu to wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

      1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
      2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania czasowej, doraźnej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa miała za zadanie odciążenie członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki mogły dysponować czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” w 2023r. na terenie gminy Łapy objętych zostało 10 uczestników zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy

Łapy oraz z wnioskiem gminy na dofinansowanie w/w działań.

2 rodziców/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

8 rodziców/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gmina zgodnie z zawartą umową sporządziła i przekazała Wojewodzie sprawozdanie końcowe z realizacji Programu.