Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

27/04/2022

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

 1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowe.

Więcej informacji: 

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3334-swiadczenie-300-zl-dla-obywateli-ukrainy

 1. Świadczeń rodzinnych, odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:
 2. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 4. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.
 5. Świadczeń z pomocy społecznej:
 6. świadczenia pieniężne, w szczególności:
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy na żywność lub posiłek
  • zasiłek stały
 7. świadczenia niepieniężne, w szczególności:
  • posiłek
  • praca socjalna
  • poradnictwo specjalistyczne

Ponadto osoby uprawnione mogą skorzystać:

 1. pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
 2. ze świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 3. wsparcie psychologiczne.

Więcej informacji można uzyskać w:

Centrum Usług Społecznych w Łapach
ul. Główna 50, 18-100 Łapy
poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30
tel. 85 715 25 50, kontakt@cuslapy.pl