Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym

Osoba bezdomna zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej to osoba niezamieszkująca w  lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Właściwość miejscową gminy zgodnie z art. 101 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Warunkiem przyznania pomocy w postaci schronienia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną  i  podpisanie kontraktu.

Zapewnienie schronienia może nastąpić przez przyznanie tymczasowego schronienia w  noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  • Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, na podstawie  art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.
  • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe  schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku jest odpłatny. Odpłatność  za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały ustalana jest w oparciu  o Uchwałę.