Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

05/09/2022

Informacja dotycząca składania wniosków na

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Centrum Usług Społecznych w Łapach informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Centrum Usług Społecznych w Łapach ul. Główna 50 w terminach od dnia 1 do 15 września 2022r.

Wnioski do pobrania – punkt informacyjny

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( tj. sierpień 2022r.).