Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Stypendia szkolne

Cel usługi: 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. 

Stypendium może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniom szkół ponad gimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).

Forma realizacji: 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez:

 • refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę bądź pełnoletniego ucznia,
 • faktury lub rachunki na dany rok szkolny np. 2021/2022 obowiązują od 1 sierpnia 2021 roku,
 • zakup pomocy edukacyjnych. 

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza nie może przekraczać kwoty 248 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać?

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Łapy:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie Miasta i Gminy Łapy,
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie),
 • którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż  600zł netto. 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Należy złożyć wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów świadczących o dochodzie rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Dokumenty należy złożyć w terminie od 1 do 15 września. 

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
 2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne;
  2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).
  3. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

  Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

  • pożar lub zalanie mieszkania,
  • nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
  • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  • kradzież w mieszkaniu ucznia.

  O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  1. Otrzymane stypendium szkolne może być przeznaczone na:
  1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.
  2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.
  3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, biletów miesięcznych itp.

  Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka sportowa, dżinsy, pantofle) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

  Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych- pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

  Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego stypendium przedkładając faktury Vat, bądź też rachunki imienne. Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. buty, plecak, strój sportowy itp. miały adnotację “szkolne” lub “sportowe”.

  Do pobrania: