Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

15/09/2022
Usługi indywidualnego transportu door-to_door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przypominamy, iż w Gminie Łapy realizujemy usługi transportu indywidualnego „door-to-door” na rzecz osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności.
Bezpłatna usługa transportowa door-to-door kierowana jest do mieszkańców Gminy Łapy, którzy:
ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące i itp.)
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
lub nie posiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby mające trudności w poruszaniu się) oraz ze względu na wiek i stan zdrowia.
Usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa ta obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta, w tym samym czasie – o ile pozwolą na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Podczas przewozu możliwa jest obecność opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Osoba niewidoma może skorzystać z przejazdu wspólnie z psem – przewodnikiem. Szczegóły dostępne są w Regulaminie usług „door to door”, na stronie internetowej cuslapy.pl.
Usługi door-to-door kierowane są w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść/powrócić na rynek pracy. Pamiętajmy, celem przejazdu / transportu jest aktywizacja społeczno-zawodowa wspierana przez usługi aktywnej integracji, których celem jest: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna), lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa), lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Wszyscy mieszkańcy, potrzebujący stałego lub okresowego wsparcia w zakresie mobilności podczas wyjazdów w celach związanych z szeroko pojętą rehabilitacją zawodową i społeczną będą mogły zamówić usługę:
Poprzez aplikację internetową przewoz.cuslapy.pl,
pod numerem tel. 786-044-041, 85-715-25-50
osobiście w Centrum Usług Społecznych w Łapach
18-100 Łapy, ul. Główna 50
Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy” realizowany w ramach umowy o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Okres realizacji: 27.05.2021-30.11.2022