Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

17/03/2023

Gmina Łapy / Centrum Usług Społecznych w Łapach  rozpoczęła także realizację  programu „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2023 polegającego na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego w kwocie wnioskowanej dla gminy Łapy – 107 712,00 zł . Program na terenie gminy będzie realizowany do końca roku 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

Ze wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” na terenie gminy Łapy skorzysta do końca roku 2023. :

  • 3 rodziców/opiekunów dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności , którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego / w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
  • 8 rodziców /opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego / w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Usługę opieki wytchnieniowej będą świadczyły osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym zgodnie z wytycznymi programu.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania dokumentów aby skorzystać z usługi Opieki Wytchnieniowej.