Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ -EDYCJA 2023 DOFINANSOWANIE 547 770,00 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ 547 770,00 ZŁ

Gmina Łapy / Centrum Usług Społecznych w Łapach 15.02.2023 r.  rozpoczęła realizację  programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2023 polegającego na świadczeniu usług asystenckich w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Gmina Łapy otrzymała 558 725,40 zł (100% dofinansowania). Program na terenie gminy będzie realizowany do 15.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Na potrzeby realizacji działań w ramach programu, zostało zatrudnionych 16 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej zgodnie z wytycznymi programu. 

Wsparciem ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ na terenie gminy Łapy na dzień 09.03.2023 r. objętych zostało 40 uczestników zgodnie z wnioskiem gminy na dofinansowanie w ramach programu:

4 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

28 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności –

8 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Podsumowanie realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2023

Gmina Łapy / Centrum Usług Społecznych w Łapach w terminie od 15.02.2023r. do 15.12.2023r realizowała program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2023 polegający na świadczeniu usług asystenckich w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Gmina Łapy otrzymała 558 725,40 zł (100% dofinansowania).

Główny cel Programu to wprowadzanie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Wsparciem ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w 2023r. na terenie gminy Łapy objętych zostało 52 uczestników programu zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy Łapy oraz z wnioskiem gminy na dofinansowanie w/w działań:

6 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających zapisy działu III Programu;

 – 35 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną;

 – 11 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Gmina zgodnie z zawartą  umową sporządziła i przekazała Wojewodzie sprawozdanie końcowe
z realizacji Programu.