Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

14/08/2022

W dniu 31 lipca 2022 roku podczas Uroczystości Pierwszego Roku Centrum Usług Społecznych, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łapach, zainicjował działania mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej zjawiska przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny z pomocą asystentów rodziny z CUS w Łapach, przygotował magnesy w kształcie serc. Magnesy miały przyklejone oczy, a hasło przewodnie brzmiało:

„Otwórz oczy i serce, nie bój się- REAGUJ” .

Podczas uroczystości Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy CUS i Dzielnicowe z Komisariatu Policji w Łapach, rozdawały magnesy uczestnikom imprezy. Wręczane były tez ulotki wykonane przez Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego to przede wszystkim:
– usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem przemocy domowej,
– zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętych przemocą,
– udzielanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w rodzinie,
– do konkretnych zadań Zespół powołuje grupę roboczą, która pełni funkcję wspierającą i realizuje ona działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia przemocy w rodzinie,
– zatrzymanie przemocy i niwelowanie skutków przemocy.