Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

22/12/2023

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

W dniu 22.12.2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Marka Malinowskiego a Gminą Łapy reprezentowaną przez Burmistrza Łap – Krzysztofa Gołaszewskiego oraz Centrum Usług Społecznych w Łapach reprezentowane przez Dyrektora – Katarzynę Żukowską – Koc, została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 w ramach środków EFS Plus.

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dofinansowanie projektu to prawie 7 mln zł.

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Do kogo kierowane są usługi?:

Ze wsparcia będą mogli korzystać mieszkańcy i mieszkanki miasta i gminy Łapy, potrzebujące/y wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniający, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat;
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 18 lat;

 

Wsparciem planuje się objąć łącznie 600 osób.

Usługi realizowane będą w okresie marzec 2023r. – grudzień 2027r.

 

Gmina Łapy oraz Centrum Usług Społecznych w Łapach w ramach Programu teleopieki domowej będzie świadczyć następujące usługi:

 1. sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 2. usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami,
 3. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 4. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 5. usługi teleopiekuńcze

 

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Usługi sąsiedzkie będą obejmowały pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres usług obejmuje pomoc: w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, w wykonywaniu prac porządkowych w domu/mieszkaniu, w praniu odzieży i bielizny, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach; informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;

 

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługa asystencka będzie obejmowała wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka będzie obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Usługa asystencka będzie świadczona przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania będą obejmowały w szczególności:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
 2. opiekę higieniczną;
 3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą obejmowały usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będzie obejmował obok usług opiekuńczych m.in:

 1. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych; pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece; pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania; w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny; pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia; pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych
 2. rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii; współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się:

– rehabilitację ogólnoustrojową

– warsztaty psychologiczne

– rehabilitację w wodzie

– indywidualne wsparcie psychologiczne

– indywidualne wsparcie fizjoterapeutyczne

– indywidualna opieka pielęgniarska

 

Usługi teleopiekuńcze.

Usługi teleopiekuńcze zapewnią możliwości całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki, dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zakres usług teleopiekuńczych obejmuje m.in:

 1. osoby zakwalifikowane do korzystania z usługi otrzymają opaski bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażonej w funkcjonalności – przycisk SOS (alarmowy), detektor upadku, lokalizator GPS, czujnik tętna i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki;
 2. podłączenie opaski bezpieczeństwa do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z Centrum Teleopieki;
 3. prezentację działania systemu teleopieki oraz przeszkolenie w korzystaniu z pomocy i w obsłudze urządzenia;
 4. Centrum Teleopieki, które udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy w tym m.in.: informuje osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, udziela porady lub wzywa pogotowie lub inne służby ratunkowe – jeśli sytuacja tego wymaga.