Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

22/12/2023
 1. Wymagania niezbędne:

Organizatorem usług społecznych może być osoba, która:

 • ma wykształcenie wyższe;
 • ma co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach wykonujących usługi z zakresu , o których mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1818).;
 • ukończyła szkolenie , o którym mowa w art. 25 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818). – szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinia.
 • posiada znajomość przepisów dotyczących ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym , o pracownikach samorządowych , oraz zagadnień związanych z realizacją systemu pomocy społecznej w Polsce przez ośrodki pomocy społecznej, Programy i projekty realizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • Umiejętność współpracy w grupie;
 • Umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)
 • zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
 • predyspozycje osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, terminowość, odporność na stres,  systematyczność,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 • wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

Do zadań organizatora usług społecznych  należy w szczególności:

 • Organizowanie usług społecznych realizowanych przez centrum;
 • Prowadzenie na bieżąco rozeznania:

–   potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;

– potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie organizowania usług społecznych;

 • Podejmowanie działań w celu rozwijania oraz koordynacji lokalnego systemu usług społecznych, w tym nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi, wykonującymi usługi z zakresu, o którym mowa  w art. 2 ust. 1, na obszarze działania centrum
 • Opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w przypadku braku określenia tych standardów w obowiązujących przepisach.
 • Kierowanie zespołem do spraw organizowania usług społecznych

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3)  kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

6)  kwestionariusz osobowy

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

    do celów rekrutacyjnych

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  
     praw publicznych.

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku
      urzędniczym,

11) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i

      umiejętności, referencje.

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21 lub przesłać na adres Centrum Usług Społecznych w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – organizator usług społecznych ” do dnia 03.01.2024 r. r.  do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do CUS w Łapach).  

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50,
 • Czas pracy – 8 godzin dziennie
 • Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

 

 1. Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: – I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, – II etap –  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Łapach

 

Łapy, dn. 22.12.2023r.