Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

28/02/2023

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania czasowej, doraźnej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 

Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

W 2023 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2023 roku proszone są o złożenie do Centrum Usług Społecznych w Łapach ul. Główna 50, 18-100 Łapy; następujących dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Załącznik Nr 7 do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. Karta pomiaru – Załącznik nr 6 do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023;
  3. Informacja administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
  4. Klauzula RODO -Załącznik nr 11 do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.
  5. Oświadczenie uczestnika programu.

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów – stanowiącej załącznik nr 6 do Programu)

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać opiekuna z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do siedziby

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH,

Główna 50,

18 – 100 Łapy,

Osoba do kontaktu – Justyna Miszczuk, tel. 857152550

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

 

Więcej informacji na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Karta pomiaru niezaleznosci funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriow oceny

Karty zgloszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Klauzula infomacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Oświadczenie uczestnika programu – Opieka wytchnieniowa 2023