Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

08/03/2024

Gmina Łapy / Centrum Usług Społecznych w Łapach  jest realizatorem programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu);
 2. Karta kwalifikacji pierwszeństwa uczestnika do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024( załącznik nr 3 do Regulaminu)
 3. Oświadczenie uczestnika wskazujące wybór asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ( załącznik nr 2 do Regulaminu)
 4. Karta zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 – (załącznik nr 8 do Programu);
 5. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024- (załącznik nr 15 do Programu);
 6. Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu);
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopia

Prosimy o składanie dokumentów do dnia 15 marca 2024 r.

 Ważne!

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Ważne!

W przypadku samodzielnego wyboru asystenta dla dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 16 roku życia od asystenta świadczącego usługi dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

• Zaświadczenie o niekaralności (dostarczenie przed rozpoczęciem wsparcia przez asystenta)

• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

• Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) i  inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w siedzibie

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH, 

ul. Główna 50,

 18 – 100 Łapy, 

 Osoba do kontaktu –Anna Malinowska tel.  85 715 25 50 wew. 200 

Zgłoszenia niekompletne nie będą uwzględniane. 

 Zakwalifikowanie do Programu odbywa się z uwzględnieniem oceny Karty kwalifikacji pierwszeństwa uczestnika, Dostarczeniu kompletnych wymaganych dokumentów, osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością,  i kolejności zgłoszeń uczestników oraz zgodnie z założeniami Programu, Regulaminu i przyznanymi środkami finansowymi.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). 

 

Więcej informacji na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl