Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

25/10/2022

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA jako operator działania Akademii Lidera Lokalnego II edycji zaprasza do składania wniosków na oddolne incjatywy  lokalne.

Nabór rozpoczyna się dnia 24.10.2022 roku i potrwa do dnia 14 listopada 2022 roku.

Pomysły zgłoszone w konkursie powinny:
a) wzmacniać solidarność/ więzy sąsiedzkie, uczniowskie, grupy nieformalnej

b) wzmacniać/sprzyjać integracji ( w tym międzypokoleniowej)
b) być realizowane na terenie gminy Łapy i adresowane do jego mieszkańców,
c) być przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych,
d) włączać mieszkańców Łap
e) być bezpłatne dla odbiorców zadania.

Wsparciu będą podlegały wybrane inicjatywy o charakterze animacyjno-integracyjnym z zakresu  polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych, pobudzania aktywności obywatelskiej, ochrony środowiska (np. święto ulicy, spotkanie sąsiedzkie, międzypokoleniowe, festiwal talentów mieszkańców itp. ). Preferowane będą projekty, które  odpowiadają na zidentyfikowane oddolne potrzeby, tj.:  angażują młodzież, są kierowane do liderów zajmujących się młodzieżą, promują aktywności sportowe, zdrowy styl życia oraz lokalną tożsamość.

Dokumentacja konkursowa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskac:

– w Punkcie Wsparcia Lidera CUS, ul. Lesnikowska 24

– wysyłając zapytania mailem: lied.cus.lapy@gmail.com

– telefonicznie 798 104 692

Akademia Lidera Lokalnego – II edycja to działanie realizowane w projekcie pt.: „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.