Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

27/10/2022

Dyrektor  Centrum Usług Społecznych w Łapach ogłasza nabór na stanowisko Zastępca dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo oraz brak prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach  wykonujących usługi z zakresu, o  których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1818)
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego lub ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji lub zarządzania w ochronie zdrowia,
 • Ukończone szkolenie z zakresu zarzadzania i organizacji usług społecznych,
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o  pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów
 • zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań, odpowiedzialność
 • wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku zastępcy dyrektora należeć będzie w szczególności:

 • Nadzór nad realizacją usług, w tym usług wynikających z programu usług przejętych przez Radę Miejską,
 • Wydawanie z upoważnienia Burmistrza Łap decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych od realizacji Centrum Usług Społecznych,
 • Nadzór nad działalnością podległych zespołów /działów,
 • Ustalanie strategii wykonywania zadań powierzonych podległym zespołom/działom,
 • Ocena stopnia i prawidłowości realizacji zadań przez podległe zespoły/działy.
 • Załatwianie spraw indywidulanych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień Burmistrza Łap, w tym wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń,
 • Realizacja zadań wynikających z przyjętego budżetu Centrum Usług Społecznych,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej,
 • Weryfikacja przedkładanych Dyrektorowi projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących podległych zespołów/działów.
 • Prowadzenie Centrum Usług Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności
 • Nadzór nad przygotowaniem projektu zapotrzebowania środków finansowych na realizację świadczeń z pomocy społecznej
 • Nadzór nad właściwym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej
 • Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, ustalania potrzeb pomocy społecznej, oraz materiałów analitycznych i prognostycznych,
 • Opracowywanie i współudział w przygotowaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych z realizacji zadań
 • Współpraca przy przygotowywaniu planów budżetu CUS oraz rocznego sprawozdania z działalności CUS,
 • Koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą w CUS

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3)  kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

6)  kwestionariusz osobowy (dostępny na   stronie https://9660591331.bip.gov.pl   w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacyjnych (dostępny na   stronie https://9660591331.bip.gov.pl   w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych.

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym,

11) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i

umiejętności, referencje.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21 lub przesłać na adres Centrum Usług Społecznych, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – Zastępca dyrektora Centrum Usług Społecznych ” do dnia 10.11.2022 r.  do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do CUS w Łapach).

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 • Pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 • Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50,
 • Praca przy komputerze i innych urządzeniach elektronicznych,
 • Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

 

 1. Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: – I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, – II etap –  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  na   www.mopslapy.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  dostępny na   stronie https://9660591331.bip.gov.pl  w zakładce „ ogłoszenia o pracę” oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Łapach

 

Łapy, dn. 27.10.2022 r.

 

Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępca dyrektora CUS w Łapach

OŚWIADCZENIE

Obowiązek informacyjny

Kwestionariusz osobowy

Łapy , dn. 05.12.2022 r.

 Informacja o wynikach naboru

 Centrum Usług Społecznych w Łapach

Ul. Główna 50

18 – 100 Łapy

 Z-ca dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach

……………………………………………………………………

(określenie stanowiska )

 Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww.  stanowisko w Centrum Usług Społecznych w Łapach wybrana została Pani : Januszyk Emilia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Januszyk Emilia spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku .

Dyrektor

Centrum Usług   Społecznych w Łapach

Katarzyna Żukowska – Koc

Wynik konkursu